• §1 Postanowienia ogólne
  1. Sieć Komputerowa zwana dalej Siecią, jest zespołem środków programowo-technicznych przeznaczonych do realizacji łączności między Komputerem Użytkownika a siecią zewnętrzną Internet oraz pomiędzy Komputerami Użytkowników.
  2. Administratorem Sieci jest firma Usługi Informatyczne Wiesław Mazur, która odpowiada za jej eksploatację, techniczną stronę rozbudowy oraz za kontakty z jednostkami zewnętrznymi, współpracującymi z Siecią.
  3. Użytkownikiem Sieci jest każda osoba korzystająca z Komputera dołączonego do Sieci na rzecz której jest świadczona Usługa.
  4. Komputer jest to urządzenie które wykorzystuje Użytkownik do korzystania z zasobów Internetu i jest bezpośrednio podłączone do Sieci.
  5. Lokal jest to mieszkanie Użytkownika który korzysta z Usługi.
  6. Zakres Usługi i zasobów dostępnych każdemu z Użytkowników określa stosowna Umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

 • §2 Prawa i obowiązki Użytkownika Sieci.
  1. Obowiązkiem każdego użytkownika Sieci jest zapoznanie się Regulaminem a następnie przestrzeganie jego postanowień.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego opłacania abonamentu do 15 dnia każdego miesiąca.
  3. Zabronione jest udostępnianie Sieci osobom trzecim, czyli poza teren Lokalu Użytkownika.
  4. Użytkownik we własnym zakresie powinien dbać bezpieczeństwo swojego Komputera i znajdujących się na nim danych, zgodnie z zaleceniami jego producenta Komputera i producentów oprogramowania które jest na nim zainstalowane.
  5. Użytkownik dba o swoje przyłącze i sprzęt komputerowy we własnym zakresie. Uszkodzenie instalacji w Lokalu Użytkownika zostanie usunięte na jego koszt.
  6. Komputer podłączony do Sieci powinien być zasilany z gniazda posiadającego bolec uziemiający. W razie burzy należy odłączyć Komputer od Sieci. Tak samo należy postąpić w razie dłuższej nieobecności.
  7. Użytkownicy zasobów Sieci ponoszą pełną odpowiedzialność (prawną i finansową) za działania prowadzone z ich wykorzystaniem. Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania mogące stanowić naruszenie przepisów prawa w tym prawa autorskiego.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora o występujących awariach w Sieci, jak również w miarę potrzeby, zapewnienia dostępu do miejsca jej wystąpienia.
  9. Zabrania się dokonywania wszelkich czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Sieci.
  10. W przypadku przerwy pracy Sieci nie wynikającej z winy Użytkownika, a dłuższej niż 24 godziny przysługuje zniżka opłaty miesięcznej proporcjonalna do czasu trwania uszkodzenia.
  11. Użytkownik ma prawo do zawieszenia korzystania z usług na okres od 1 do 6 miesięcy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

 • §3 Prawa i obowiązki Administratora
  1 Administrator zapewnia Użytkownikowi nieodpłatną pomoc techniczną przy pierwszym skonfigurowaniu Komputera.
  2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie plików, dokumentów lub danych w Komputerze Użytkownika, do którego mogło dojść w trakcie konfigurowania Komputera Użytkownika.
  3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych Siecią przez Użytkownika.
  4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Użytkownika przed ingerencję osób trzecich, w tym za bezpieczeństwo danych zawartych w Komputerze Użytkownika.
  5 Administrator zastrzega sobie prawo kontroli ruchu w Sieci mające na celu wykrycie ewentualnych nielegalnych połączeń lub włamań do Sieci lub sieci innych operatorów.
  6 Administrator zastrzega sobie możliwość krótkich przerw w działaniu Sieci ze względu na czynności związane z konserwacją i rozbudową Sieci.
  7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, klęskami żywiołowymi, strajkami, przerwami w dostawie prądu, z tytułu konserwacji urządzeń, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej i osiedlowej.
 • §4 Karne odłączenie od Sieci
  1. Karne odłączenie od Sieci następuje za naruszenie zasad współużytkowania Sieci. Ponowne podłączenie do Sieci następuje dopiero po wniesieniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł i usunięciu przyczyn odłączenia.
  2. Karne odłączenie od Sieci Może nastąpić w wypadku:
  działań na szkodę innych użytkowników sieci, takich jak: podszywanie się pod inne osoby, wysyłanie poczty w imieniu innych osób, próby włamywania się na komputery innych użytkowników sieci bądź serwery sieciowe, działań mających na celu zawieszenie lub blokowanie komputerów innych użytkowników sieci .
  udostępnienia osobom trzecim dostępu Sieci.
  dokonania samowolnej przeróbki instalacji łączącej Komputer z Siecią.
  gdy użytkownik zalega w płatnościach przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu terminu płatności